Obec Leskovice

oficiální internetové stránky

Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Obec Leskovice

2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

3. Organizační struktura

Popis organizační struktury povinného subjektu.

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.

5. Případné platby můžete poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

6. IČO

00248509

7. DIČ

-------

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

9. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace.Jako jedna z možností podání žádosti o informace se doporučuje použití elektronického formuláře. Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místo podání žádostí.

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

12. Formuláře

Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat. Doporučuje se vzory formulářů zveřejnit způsobem, umožňujícím dálkový přístup, s aktivním odkazem.

- Formuláře elektronické podatelny

Interaktivní HTML formuláře

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Popisy postupů (návody pro řešení životních situací) Doporučuje se umístit do této části informací aktivní odkaz na popisy postupů (návody pro řešení nejrůznějších životních situací).

14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí. Doporučuje se, pokud je to možné, na takové předpisy zřídit aktivní odkazy.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací. Doporučuje se, aby i starší zprávy byly snadno přístupné, například v archivu dokumentů.

17. Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.